Angajări

VIATA MEDICALA

NR.8/23 februarie 2018

 

SPITALUL DE BOLI CRONICE CRASNA(JUDETUL SĂLAJ)

scoate la

CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord.m.s nr.869/2015, cu complatarile si modificarile ulterioare, un post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea Medicina Interna la Sectia Cronici.

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte :

  1. a) cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste  sa concureze;
  2. b) copie xerox de pe diploma de licenta si certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentisti, farmacisti si respectiv adeverinta de confirmare in gradul profesional pentru biologi biochimisti sau chimisti;
  3. c) copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
  4. d) dovada /inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art. 455 alin.(1) lit.e) sau f), la art.541 alin.(1) lit.d) ori e), respective la art.628 alin.(1) lit.d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata cu modificarile ulterioare;
  5. e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa 3 la  ordin;
  6. f) cazierul judiciar ;
  7. g) certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza ;
  8. h) chitanta de plata a taxei de concurs;
  9. i) copia actului de identitate in termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de  lei .

Documentele prevazute la lit d),f)si g) sunt valabile trei luni si se depun la dosar in termen de valabilitate.

Tematica de concurs si bibliografia se vor afisa la sediul spitalului.

Inscrierile la concurs  se fac la sediul unitatii  in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia acestui anunt , iar concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la  publicarea in “Viata Medicala“.

Relatii suplimentare se pot obtine la compartimentul RUNOS tel 0260-636524