Angajări

Anunt concurs manager – publicat 18.11.2021

ANUNT NR.487 / 26.10.2021

Anunt concurs muncitor calificat zugrav

Proces verbal -selectie dosar publicat 12.11.2021

 

Raport final

PV privind rezultatul selectiei dosarului de inscriere la concursul organizat in data de 25.03.2021

Anunt concurs referent – studii superioare

 

 

SPITALUL DE BOLI CRONICE CRASNA (JUDEȚUL SĂLAJ) scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Recuperare, medicină fizică și balneologie în cadrul Ambulatoriului integrat – Compartiment Recuperare, medicină fizică și balneologie (baza de tratament).

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;

b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;

c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;

f) cazierul judiciar;

g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;

h) chitanță de plată a taxei de concurs;

i) copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie (după caz).

Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

Tematica de concurs și bibliografia se vor afișa la sediul și pe site-ul spitalului.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

Relații suplimentare se pot obține la Compartimentul RUNOS, tel.: 0260.636.524.

 


JUDETUL SALAJ,

SPITALUL DE BOLI CRONICE CRASNA

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Nr.1/13.02.2020

ANUNT

PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE

MANAGER — PERSOANA FIZICA, LA SPITALUL DE BOLI CRONICE CRASNA

Funcția: Manager – persoana fizica la Spitalul de Boli Cronice Crasna;

Locul desfășurării concursului: la sediul Spitalului de Boli Cronice Crasna nr.363

Perioada:

 • etapa de verificare a îndeplinirii condițiilor stabilite în anunțul de concurs, etapa eliminatorie: in data de 24.03.2020
 • etapa de susținere si de evaluare a proiectului de management: în data de  30.03.2020, ora 12.00

Locul și perioada de Înscriere:   Înscrierile la concurs se fac la sediul Spitalului de Boli Cronice Crasna, Serviciul resurse umane, pana  la data de 23.03.2020 ora 15.00.

Calendarul de desfășurare a concursului este următorul:

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs 23.03.2020, ora 15.00
Verificarea dosarelor 24.03.2020
Afișarea rezultatului verificării dosarelor 24.03.2020, până cel târziu la ora 15.00
Depunerea   contestațiilor   privind   rezultatul verificării dosarelor In termen de 24 de ore de la afișarea rezultatului (25.03.2020)
Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor In termen de 48 de ore de la data depunerii ( 27.03.2020 )
Susținerea proiectului de management 30.03.2020 începând cu ora 12.00
Afișarea rezultatelor In termen de 24 de ore de la finalizarea probei (31.03.2020)
Depunerea   contestațiilor   privind   rezultatul probei de susținere a proiectului de management In termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor (01.04.2020)
Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor In termen de 48 de ore de la data depunerii (03.04.2020)
Afișarea rezultatelor finale ale concursului 03.04.2020

La concurs au acces persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

 1. cunosc limba romana, scris si vorbit;
 2. sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 3. sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare in management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății si stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat in management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditata, potrivit legii;
 4. au cel pun 2 ani vechime in posturi prevăzute cu studii universitare de lunga durata  conform legii;
 5. nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației in care a intervenit reabilitarea;
 6. sunt apte din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);
 7. nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Conținutul dosarului:

Dosarul de înscriere trebuie sa  conțină  in principal următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs in care candidatul menționează funcția pentru care dorește sa candideze;
 2. copia certificate pentru conformitate a actului de identitate, aflat in termen de valabilitate;
 3. copia certificate pentru conformitate a diplomei de licența sau echivalente;
 4. copia certificate pentru conformitate a documentelor care atesta absolvirea cursurilor de perfecționare in management sau management sanitar ori a diplomei de masterat sau doctorat in management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată potrivit legii;
 5. curriculum vitae;
 6. adeverință care atesta vechimea in posturi cu studii universitare de lunga durata sau copie certificate pentru conformitate a carnetului de munca;
 7. cazierul judiciar;
 8. adeverință din care rezulta ca este apt medical, fizic si neuropsihic;
 9. declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. copie certificate pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul si-a schimbat numele, după caz;
 11. proiectul de management realizat de candidat;
 12. declarație pe propria răspundere a candidatului ca proiectul de management este conceput si realizat integral de către candidat;
 13. declarație pe propria răspundere ca in ultimii 3 ani nu a fost constatata de către instituția competenta existenta conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Data și ora la care candidații interesați pot vizita spitalul:

18.03.2020, ora 10.00, sub îndrumarea directorului medical.

Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din următoarea lista de 5 teme, care va fi adaptata la problemele Spitalului de Boli Cronice Crasna:

 1. planificarea si organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului;
 2. siguranța și satisfacția pacientului;
 3. managementul calității serviciilor medicale;
 4. managementul resurselor umane;
 5. performanta clinica si financiara a activităților spitalului.

Proiectul se realizează individual de către candidat si se dezvolta într-un volum de maximum 15 -20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mărimea 12, spațiere la un rând.

Structura Proiectului de management

 1. Descrierea situației actuale a Spitalului de Boli Cronice Crasna,
 2. Analiza SWOT a Spitalului (puncte tari, puncte slabe, oportunități, amenințări)
 3. Identificarea problemelor critice
 4. Selecționarea unei probleme/unor probleme prioritare, cu motivarea alegerii făcute
 5. Dezvoltarea proiectului de management pentru problema prioritara identificata/problemele prioritare identificate astfel:
 6. Scop
 7. Obiective
 8. Activități
 9. – Definire
 10. – încadrare in timp – grafic Gant
 11. – resurse necesare – umane, materiale, financiare
 12. – responsabilități
 13. Rezultate așteptate
 14. Indicatori – evaluare, monitorizare
 15. Cunoașterea legislației relevante

Persoanele și mass-media interesate de susținerea proiectului de management vor transmite intenția de participare pe adresa de e-mail : spital_crasna@yahoo.com până la data de 26.03.2020, cu precizarea numelui si prenumelui  precum si  eventualele întrebări pe care vor să le adreseze candidaților în legătură cu proiectul de management, cu indicarea candidatului căruia doresc să-i  adreseze întrebări  în conformitate cu prevederile  Regulamentului.

                Participarea la susținerea proiectului de management persoanelor interesate se face după confirmarea intenției de participare de către Comisia  de concurs, cu cel puțin 24 de ore înainte de data prevăzută pentru susținerea publică a proiectului de management.

BIBLIOGRAFIE:

• „ Managementul Spitalului „, Editura Public H Press 2006, București.   Scoală Naționala de Sănătate Publica si Management Sanitar.

Legislație:

 1. Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătății, cu modificările si completările ulterioare, Titlul VII si VIII.
 2. Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
 3. Legea  nr. 46/2003, Legea drepturilor pacientului, cu modificările si completările ulterioare;
 4. Ordinul nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003
 5. Legea nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
 6. Lege 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.
 7. Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate cu modificările și completările ulterioare.
 8. Ordinul nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
 10. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
 11. Ordonanța nr. 119/1999 privind controlul  intern/managerial  si  controlul  financiar preventiv, republicata, cu modificările și completările ulterioare.
 12. Ordinul nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management si a listei indicatorilor de performanta a activității managerului spitalului public
 13. Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 — 2019, cu modificările completările ulterioare;
 14. Ordinul nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 — 2019;
 15. Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plata și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
 16. Ordinul nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, cu modificările si completările ulterioare.
 17. Ordinul  nr. 914/2006 pentru  aprobarea  normelor privind  condițiile  pe  care  trebuie  sa  le îndeplinească un spital in vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare, cu modificările completările ulterioare.
 18. Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale in unitățile sanitare.
 19. Ordinul nr. 1091/2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer inter clinic al pacientului critic;
 20. Ordinul nr. 1091/2010 privind centralizarea consumului de medicamente din unitățile sanitare cu paturi.
 21. Ordinul nr.446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii și metodologiei de evaluare și acreditare a spitalelor
 22. Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicata cu modificările si completările ulterioare;
 23. Ordinul nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in funcții grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice;

Informații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului de Boli Cronice Crasna —telefon 0260 636524.

PREȘEDINTE

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Dr. LIGIA MARINCAS


 

 


 


ANUNT ANULARE concurs Anunt anulare concurs


Nr.534/07.11.2019

                                                                   ANUNŢ

Conform prevederilor:

          H.G. nr.286/201 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare  a personalului contractual din sectorul bugetar cu modificarile si completarile ulterioare;

            Ordinului M.S.nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului  contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar;

Legii nr.53/2003 – Codului  Muncii

 SPITALUL DE BOLI CRONICE CRASNA organizeaza in data de 28.11.2019  concurs pentru ocuparea unui post  de asistent medical generalist PL  pe durata nedeterminata in cadrul sectiei Cronici

 Proba scrisa:  28.11.2019, ora 10.00, la sediul institutiei

 Proba practica: 28.11.2019, ora 12.00, la sediul institutiei

Conditii generale de participare

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice de participare

 • diplomă de şcoală sanitară postliceală în specialitatea medicină generală
 • diplomă de bacalureat
 • certificat de membru si adeverinta pentru autorizarea exercitarii profesiei eliberate de O.A.M.G.M.A.M.R. Sălaj
 • debutant, fara vechime in specialitate

Dosarul de concurs va cuprinde:

    1. cerere de înscriere;

    2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

    3. copia diplomelor de studii care atestă studiile şi specialitatea postului;

    4.copia carnetului de munca sau dupa caz, adeverinta care sa ateste vechimea in munca;

    5. certificatul de membru şi adeverinţă pentru autorizarea exercitării profesiei eliberate de O.A.M.G.M.A.M.R. Sălaj

    6. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.Candidatul declarant admis la selectia dosarelor , care a depus la inscriere o declarative pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a complete dosaru;l de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului;

    7. adeverinta eliberata de catre medicul de familie  sau de unitati sanitare abilitate, care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului ( in caz de promovare a concursului, angajarea se va face doar dupa obtinerea avizului de la medicul de medicina muncii);

  8. curriculum vitae;

     9.declarţie privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care se obtine  de la serciciul RUNOS;

    10.dosar plic.

Copiile actelor prevazute in dosarul de concurs se prezinta insotite de documentele originale si se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs din serviciul R.U.N.O.S.

Dosarele se depun la sediul Spitalului de Boli Cronice Crasna nr.363 pana in data de 21.11.2019.

Alte relatii suplimentare se pot obtine la serviciul R.U.N.O.S.tel: 0260636524.

BIBLIOGRAFIE:

1.Lucretia Titircă – Urgentele medico-chirurgicale

2. Morariu Letitia, Spătaru ruxandra, Ştefănescu Florica, Puiu Victoria, Chiru Florian, Pârlog Maria, Tofan Ruxandra –  1555 Teste de evaluare continua în nursing – Editura Ana Davila Bucureşti, 2003

3.Ordinul  nr. 961/2016( actualizată) pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare.

4.Legea nr.46/2003 (actualizată)  drepturile pacienţilor

5. ORDIN nr. 1.101/2016 (actualizată) privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare. 6.Legea nr.1226/ 2012 ( actualizată) pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale.

 NR.335/27.06.2019

ANUNŢ

Conform prevederilor:

 • H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare  a personalului contractual din sectorul bugetar cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinului M.S.nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului  contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar;
 • Legii nr.53/2003 – Codului  Muncii

SPITALUL DE BOLI CRONICE CRASNA organizeaza in data de 18.07.2019 concurs pentru ocuparea unui post  de  muncitor calificat IV – zugrav sau zidar, rosar- tencuitor pe durata nedeterminata

 • Proba scrisa:  18.07.2019, ora 10.00, la sediul institutiei
 • Proba practica: 18.07.2019, ora 12.00, la sediul institutiei

Conditii generale de participare

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice de participare

 • minim 10 clase
 • fara vechime
 • calificare profesionala zugrav sau zidar, rosar – tencuitor

Dosarul de concurs va cuprinde:

1. cerere de înscriere;

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3. copia diplomelor de studii

4.copia carnetului de munca sau dupa caz, adeverinta care sa ateste vechimea in munca;

5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.Candidatul declarant admis la selectia dosarelor , care a depus la inscriere o declarative pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a complete dosaru;l de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului;

6. adeverinta eliberata de catre medicul de families au de unitati sanitare abilitate, caresa ateste starea de sanatate corespunzatoare cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului ( in caz de promovare a concursului, angajarea se va face doar dupa obtinerea avizului de la medicul de medicina muncii);

7. curriculum vitae;

8.dosar plic.

Copiile actelor prevazute in dosarul de concurs se prezinta insotite de documentele originale si se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs din serviciul R.U.N.O.S.

Dosarele se depun la sediul Spitalului de Boli Cronice Crasna nr.363 pana in data de 10.07.2019.

Alte relatii suplimentare se pot obtine la serviciul R.U.N.O.S.tel: 0260636524.

Bibliografie

Legea 477/2004 – privind Codul de conduit a personalului contractual din autoritatile si institutile publice

Legea 307/2006 – privind apararea impotriva incendiilor

Legea 319/2006 – securitatii si sanatatii in munca

Legea 53/2003 – Codul Muncii

Cartea zugravului si a vopsitorului – editia a IV-a Editura Tehnica Bucuresti  – 1981


Rezultate finale pentru ocuparea unui post de infirmiera in comp.Ingrijiri Paliative concursul din 02.11.2018

Rezultate finale pentru ocuparea unui post de infirmiera in comp.Ingrijiri Paliative concursul din 30.10.2018

Lista dosare concurs pentru ocuparea unui post de infirmiera in cadrul comp. Ingrijiri Paliative

____________

PROCES VERBAL Privind rezultatul selectiei dosarului de inscriere la concursul organizat in data de 30.10.2018 pentru ocuparea unui post de infirmiera pe durata nedeterminata in cadrul compartimentului Ingrijiri Paliative Lista dosare concurs pentru ocuparea unui post de infirmiera in cadrul Comp.Ingrijiri Paliative

________________

NR.601/18.10.2018

ANUNŢ

Conform prevederilor:

H.G. nr.286/201 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare  a personalului contractual din sectorul bugetar cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordinului M.S.nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului  contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar;

Legii nr.53/2003 – Codului  Muncii

SPITALUL DE BOLI CRONICE CRASNA organizeaza in data de 02.11.2018

concurs pentru ocuparea unui post  de infirmiera pe durata determinata in cadrul compartimentului Ingrijiri Paliative

Proba scrisa:    02.11.2018, ora 10.00, la sediul institutiei

Proba practica: 02.11.2018, ora 12.00, la sediul institutiei

Conditii generale de participare

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice de participare

–          minim 10 clase

–          nu se solicita vechime

Dosarul de concurs va cuprinde:

1. cerere de înscriere;

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3. copia diplomelor de studii

4.copia carnetului de munca sau dupa caz, adeverinta care sa ateste vechimea in munca;

5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.Candidatul declarant admis la selectia dosarelor , care a depus la inscriere o declarative pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a complete dosaru;l de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului;

6. adeverinta eliberata de catre medicul de families au de unitati sanitare abilitate, caresa ateste starea de sanatate corespunzatoare cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului ( in caz de promovare a concursului, angajarea se va face doar dupa obtinerea avizului de la medicul de medicina muncii);

7. curriculum vitae;

8.dosar plic.

Copiile actelor prevazute in dosarul de concurs se prezinta insotite de documentele originale si se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs din serviciul R.U.N.O.S.

Dosarele se depun la sediul Spitalului de Boli Cronice Crasna nr.363 pana in data de 25.10.2018.

Alte relatii suplimentare se pot obtine la serviciul R.U.N.O.S.tel: 0260636524.

Bibliografie

1.Ordinul  nr. 961/2016( actualizata) pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare.

2.Legea nr.46/2003 (actualizata)  drepturilor pacientului

3. Ordinul nr.1226/2012 (actualizata)pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale

4. ORDIN nr. 1.101/2016 (actualizata) privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

____________________________________________________________________________________

NR.579/08.10.2018

ANUNŢ

Conform prevederilor:

H.G. nr.286/201 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare  a personalului contractual din sectorul bugetar cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordinului M.S.nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului  contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar;

Legii nr.53/2003 – Codului  Muncii

SPITALUL DE BOLI CRONICE CRASNA organizeaza in data de 30.10.2018 concurs pentru ocuparea unui post  de infirmiera pe durata nedeterminata in cadrul compartimentului Ingrijiri Paliative

 Proba scrisa:  30.10.2018, ora 10.00, la sediul institutiei

 Proba practica: 30.10.2018, ora 12.00, la sediul institutiei

Conditii generale de participare

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice de participare

 • minim 10 clase
 • fara vechime

Dosarul de concurs va cuprinde:

 1. cerere de înscriere;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copia diplomelor de studii

4.copia carnetului de munca sau dupa caz, adeverinta care sa ateste vechimea in munca;

 1. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.Candidatul declarant admis la selectia dosarelor , care a depus la inscriere o declarative pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a complete dosaru;l de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului;
 2. adeverinta eliberata de catre medicul de families au de unitati sanitare abilitate, caresa ateste starea de sanatate corespunzatoare cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului ( in caz de promovare a concursului, angajarea se va face doar dupa obtinerea avizului de la medicul de medicina muncii);
 3. curriculum vitae;

8.dosar plic.

Copiile actelor prevazute in dosarul de concurs se prezinta insotite de documentele originale si se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs din serviciul R.U.N.O.S.

Dosarele se depun la sediul Spitalului de Boli Cronice Crasna nr.363 pana in data de 22.10.2018.

Alte relatii suplimentare se pot obtine la serviciul R.U.N.O.S.tel: 0260636524.

Bibliografie

1.Ordinul  nr. 961/2016( actualizata) pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare.

2.Legea nr.46/2003 (actualizata)  drepturilor pacientului

3. Ordinul nr.1226/2012 (actualizata)pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale

4. ORDIN nr. 1.101/2016 (actualizata) privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare