Angajări

Rezultate finale pentru ocuparea unui post de infirmiera in comp.Ingrijiri Paliative concursul din 02.11.2018

Rezultate finale pentru ocuparea unui post de infirmiera in comp.Ingrijiri Paliative concursul din 30.10.2018

Lista dosare concurs pentru ocuparea unui post de infirmiera in cadrul comp. Ingrijiri Paliative

____________

PROCES VERBAL Privind rezultatul selectiei dosarului de inscriere la concursul organizat in data de 30.10.2018 pentru ocuparea unui post de infirmiera pe durata nedeterminata in cadrul compartimentului Ingrijiri Paliative Lista dosare concurs pentru ocuparea unui post de infirmiera in cadrul Comp.Ingrijiri Paliative

________________

NR.601/18.10.2018

ANUNŢ

Conform prevederilor:

H.G. nr.286/201 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare  a personalului contractual din sectorul bugetar cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordinului M.S.nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului  contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar;

Legii nr.53/2003 – Codului  Muncii

 

SPITALUL DE BOLI CRONICE CRASNA organizeaza in data de 02.11.2018

concurs pentru ocuparea unui post  de infirmiera pe durata determinata in cadrul compartimentului Ingrijiri Paliative

 

Proba scrisa:    02.11.2018, ora 10.00, la sediul institutiei

Proba practica: 02.11.2018, ora 12.00, la sediul institutiei

Conditii generale de participare

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Conditii specifice de participare

–          minim 10 clase

–          nu se solicita vechime

Dosarul de concurs va cuprinde:

1. cerere de înscriere;

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3. copia diplomelor de studii

4.copia carnetului de munca sau dupa caz, adeverinta care sa ateste vechimea in munca;

5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.Candidatul declarant admis la selectia dosarelor , care a depus la inscriere o declarative pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a complete dosaru;l de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului;

6. adeverinta eliberata de catre medicul de families au de unitati sanitare abilitate, caresa ateste starea de sanatate corespunzatoare cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului ( in caz de promovare a concursului, angajarea se va face doar dupa obtinerea avizului de la medicul de medicina muncii);

7. curriculum vitae;

8.dosar plic.

Copiile actelor prevazute in dosarul de concurs se prezinta insotite de documentele originale si se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs din serviciul R.U.N.O.S.

Dosarele se depun la sediul Spitalului de Boli Cronice Crasna nr.363 pana in data de 25.10.2018.

Alte relatii suplimentare se pot obtine la serviciul R.U.N.O.S.tel: 0260636524.

 

 

Bibliografie

 

1.Ordinul  nr. 961/2016( actualizata) pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare.

2.Legea nr.46/2003 (actualizata)  drepturilor pacientului

3. Ordinul nr.1226/2012 (actualizata)pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale

4. ORDIN nr. 1.101/2016 (actualizata) privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

 

____________________________________________________________________________________

NR.579/08.10.2018

ANUNŢ

Conform prevederilor:

H.G. nr.286/201 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare  a personalului contractual din sectorul bugetar cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordinului M.S.nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului  contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar;

Legii nr.53/2003 – Codului  Muncii

 

SPITALUL DE BOLI CRONICE CRASNA organizeaza in data de 30.10.2018 concurs pentru ocuparea unui post  de infirmiera pe durata nedeterminata in cadrul compartimentului Ingrijiri Paliative

 Proba scrisa:  30.10.2018, ora 10.00, la sediul institutiei

 Proba practica: 30.10.2018, ora 12.00, la sediul institutiei

Conditii generale de participare

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Conditii specifice de participare

 • minim 10 clase
 • fara vechime

Dosarul de concurs va cuprinde:

 1. cerere de înscriere;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copia diplomelor de studii

4.copia carnetului de munca sau dupa caz, adeverinta care sa ateste vechimea in munca;

 1. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.Candidatul declarant admis la selectia dosarelor , care a depus la inscriere o declarative pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a complete dosaru;l de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului;
 2. adeverinta eliberata de catre medicul de families au de unitati sanitare abilitate, caresa ateste starea de sanatate corespunzatoare cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului ( in caz de promovare a concursului, angajarea se va face doar dupa obtinerea avizului de la medicul de medicina muncii);
 3. curriculum vitae;

8.dosar plic.

Copiile actelor prevazute in dosarul de concurs se prezinta insotite de documentele originale si se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs din serviciul R.U.N.O.S.

 

 

Dosarele se depun la sediul Spitalului de Boli Cronice Crasna nr.363 pana in data de 22.10.2018.

 

Alte relatii suplimentare se pot obtine la serviciul R.U.N.O.S.tel: 0260636524.

 

 

Bibliografie

 

1.Ordinul  nr. 961/2016( actualizata) pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare.

2.Legea nr.46/2003 (actualizata)  drepturilor pacientului

3. Ordinul nr.1226/2012 (actualizata)pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale

4. ORDIN nr. 1.101/2016 (actualizata) privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare