Angajări

Spitalul de Boli Cronice Crasna organizează

în  data de 04.05.2016  în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 497/2010

CONCURS

pentru ocuparea unui post vacant de

INFIRMIERA DEBUTANTA

in cadrul Compartimentului Îngrijiri Paliative la Spitalul de Boli Cronice Crasna

Condițiile  pentru înscrierea la concurs sunt:

–  minim 10 clase;

Dosarul de  înscriere la concurs va cuprinde:

a)  cerere de înscriere;

b)  copie  act de identitate;

c)  copie certificat de naștere;

d)  copie certificat căsătorie ( daca este cazul );

e)  curriculum vitae;

f)  copie diploma de studiu;

g)  cazier judiciar ( in original);

h)  adeverință care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare (in original);

i) copia carnetului de munca sau după caz o adeverința care sa ateste vechimea in munca și după caz în specialitate;

j) copia fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă, iar în cazul persoanelor care nu au mai lucrat – o recomandare de la ultima instituție de învățământ absolvită;

k)  dosar plic.

Dosarele se depun la sediul spitalului: Spitalul de Boli Cronice Crasna, Crasna 363 până în data de 28.04.2016

În data de   29.04.2016  se va afișa cu „admis” sau „respins” rezultatul selecției dosarelor de înscriere, pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs. În termen de 24 de ore de la afișarea rezultatului selectării dosarelor de înscriere, candidații respinși au dreptul să depună contestație.

Concursul va consta dintr-o proba scrisa  si proba practica – interviul de selecție,  probe care vor fi notate de la 1 la 10 de către fiecare membru al comisiei. Nota finală se calculează ca medie aritmetică a  notelor obținute la probele de concurs. Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să obțină la fiecare probă cel puțin nota 7. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susținerea probei practice. Pe baza notelor obținute, comisia de examinare va stabili ordinea candidaților reușiți la concurs.

Eventualele contestații se pot depune la secretariatul spitalului, în termen de maxim 48 de ore de la data afișării rezultatelor pentru fiecare probă.

Informații suplimentare se obțin  la tel. 0260/636524.

Bibliografie concurs Metodologie concurs